ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารทั่วไป
  • การจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ข่าวสารขององค์กร

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ […]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 26 รายกา […]