ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

วิสัยทัศน์ (กรมประมง)

“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนา และบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการประมงที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล
กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมง และภาคประชาชน ในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ
ยุทธศาสตร์
เป็นหน่วยงานที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และริเริ่มการใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งที่มีคุณภาพจากเกษตรกรแบบแปลงใหญ่และในทะเลโดยเฉพาะพื้นที่อนุญาตทำการประมง และแหล่งประมงที่มีศักยภาพ
พัฒนางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินและในทะเล รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นหน่วยงานต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ค่านิยม

“We are FISHERIES”

F = Friendly มีความเป็นมิตร
I = Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม
S = Smart มีความสง่างาม
H = Happiness มีความสุข
E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
I = Intelligence มีความฉลาด
E = Energy มีพลังและกำลังความสามารถ
S = Simplicity มีความเรียบง่าย

organization

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com