ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
ต. คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๖๑๓๙๘ โทรสาร ๐๓๒-๖๖๑๓๙๘
Website: www. fisheries.go.th./cf-prachuap
กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง

Prachuap Khiri Khan Coastal Fisheries Research and Development Center
Klong Wan, Muang, Prachuap Khiri Khan THAILAND 77000
TEL. 032-661398 FAX. 032-661398
Website: www. Fisheries.go.th./cf-prachuap
Coastal Fisheries Research and Development Bureau
Department of Fisheries

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
เป็นหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ที่ ๔๔๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปทางใต้ประมาณ ๗ กม.
เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยเมื่อเริ่มต้นมีชื่อว่า
สถานีประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ทดลอง
และส่งเสริมการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos Forskal)
ซึ่งสำรวจพบในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ณ พื้นที่แห่งนี้

Prachuap Khiri Khan Coastal Fisheries Research and
Development Center
is a government research center
under the Coastal Fisheries Research and Development
Bureau, Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and
Cooperatives. It ’s located at 448 Moo 1 Tambol Klong Wan,
Amphur Muang, Prachuap Khiri Khan Province. The center
approximately 7 kms. south of the town. It was established in
1953 as Prachuap Khiri Khan Fisheries Station, for the
purpose of milkfish (Chanos chanos Forskal) culture; fry
collecting, rearing and due to it was first discovered in this
area.

พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นเป็นครั้งแรก
สามารถเพาะพันธุ์กุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis de
Man) และ กุ้งกุลาดำ (P. monodon Fabricius) ในปี ๒๕๒๒
และเพาะพันธุ์ปลากะพงขาว (Lates calcariferBloch) ได้ในปี ๒๕๒๕

In 1977 , the center received budget to set up hatchery
facilities, and succesed in penaeid shrimp hatchery (Penaeus
merguiensis de Man and P. monodon) in 1979 and sea bass
(Lates calcarifer Bloch) hatchery in 1982 respectively.

พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับความร่วมมือจาก International Centre for Living
Aquatic Resources Management ภายใต้ความช่วยเหลือของรัฐบาล
เยอรมัน (ICLARM/GTZ) ในโครงการจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงหอย เริ่มศึกษา
วิจัยการเพาะเลี้ยงหอยทะเล และประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์หอยทะเลสองฝา
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงเพาะพันธุ์หอยขึ้นเป็นแห่งแรก
ในประเทศไทย ในปี ๒๕๒๘

In 1983 , it was cooperated with International Center for
Living Aquatic Resources Management and the Federal
Republic of Germany (ICLARM/GTZ) in order to set up
Mollusc Fisheries Center. The center became successful in
bivalve breeding in 1984 and got budget for the first
Mollusc hatchery in the country in 1985.

พ.ศ. ๒๕๓๓ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ประจวบคีรีขันธ์ สังกัดกองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
โดยเน้นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหอยทะเล

พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการปรับโครงสร้างกรมประมง เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

In 1990 , The center was renamed to Prachuap Khiri Khan
Coastal Fisheries Researce and Development Center under
the Coastal Fisheries Researce and Development
Bureau
responsibility has been focused on mollusc research.
In 2003 , The center was renamed to Prachuap Khiri Khan
Coastal Fisheries Research and Development Center under
the Coastal Fisheries Research and Development Bureau

ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขีนธ์ประสบความสำเร็จใน
การเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลได้หลายชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์ทะเล
(Chanos
chanos
Forskal) ,กุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensisde Man)
,กุ้งกุลาดำ (P. monodon Fabricius) ,ปลากระพงขาว (Lates calcarifer
Bloch) ,หอยมือเสือ (Tridacna squamosa) ,
หอยชักตีน (Strombus canarium) ,หอยตลับ (Meretrix meretrix) ,
หอยแครง (Anadara granosa) ,หอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina) ,ปลิงดำ
(Hothuria atra) เป็นต้น รวมถึงสามารถขยายพันธุ์สาหร่ายทะเลได้บางชนิด
เช่น สาหร่ายโพรง สาหร่ายมงกุฎหนาม เป็นต้น

At time ,Prachuap Khiri Khan Coastal Fisheries Researce
and Development Center
became successful in marine animal
breedingฺ ,milk fish
(Chanos chanos Forskal),shrimp
(Penaeus merguiensis de Man and P. monodonFabricius)
,sea bass
(Lates calcarifer Bloch) ,giant clam(Tridacna
squamosa
)
,dogconch (Strombus canarium),oriental hard clam
(Meretrix meretrix)
,Blood Cockle (Anadara granosa)
,abalone
(Haliotis asinina) ,sea cucumber(Hothuria atra) and
seaweed

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com